Een gedicht uit de oude doos (ca. 1996). Zie ook de toelichting onderaan. 

Ik ben een aardsche aestheet
zonder afzwering van de hemel met een
allerprilste alt-stem wier
beweegkracht beter
bezinken kan in blijmoedige
choralen, of is het contrastenspel corset?

critisch-dichterlijke tegenstand fnuikt de
fugatische gave en de geometrische gang
van een gelegenheidsdichter

of een geloofsgemeenschap waarvan gemeenschapszin,
gemoedsbewegingen en
gemoedsgeheimen te bezingen zijn, deze

gescholden gevoelssfeer:
gretiger dan groots

het herbevestigd hoofdbezwaar vindt men de ironische jeugdperiode,
de jeugdpoëzie die zonder kiezende klaarheid in
kronieken beoordeeld is als
krukkerig, kunstscheppende kunstvaardigheid

maar het is levensbewustheid die de grond is van de
levensstroom, waarin levenswetten
libertijns drijven (al is

lichtvaardigheid een lokkende
lekkernij voor een loutere lyricus)

maandschriften mogen morren over de metafysiek,
het middeleeuwse, mijmerachtige, maar daarmee
miskennen ze de nachtegalenmoord door
nederlandse nuchterlingen – oerdichterlijk daarentegen is de
omvormende onbegrijpelijkheid: een onbepaalbare, ondoorleefde en onformuleerbare onthulling die
onwaarachtig overtuigend lijkt / kijk! toch naar de

onschuld van dit
poëem waarover ogen oordelen en als
profetisme zonder qualiteiten afdoen, als
rhetoriek – maar zie het rhythme van de
scheppende schetsjes die vol
schoonheidsliefde van syntaktische snit tot
stamelingen dwingt; de stemmingmakerij, de streving
strofisch een tekenachtige tijdsorde in
toverspreuk te vangen leidt onvermijdelijk tot

twistgelees waarvan het uitgangspunt zich verzet tegen
vergeestelijkte verskunst / hoewel verstrakking en
verwerkelijking tot een zuinig verzenboek
volgbaar voortkomstig is uit een
vormloos vormvermogen is het
vruchtdragend de waarachtigste
waardevolheid in welluidendheid te verzuipen

– die wonderbaarlijke, woordenlooze
zanglust, neerslag van een zielservaring.

Toelichting

Het is fijn dat tekstverwerkingsprogramma's als Word je proberen te helpen met de spelling en grammatica, maar als je veelvuldig citeert uit oudere, en met name poëtische teksten, dan staat je document vol met die rode en blauwe kringeltjes onder woorden.

Oplossingen:
1) Spellingscontrole uitzetten, maar dan moet je zelf heel goed redigeren. De controle spoort ook dubbele spaties en die ongein op.
2) MS Word leren dat oude spellingsvarianten als "Noord-Hollandsche" ook geldig zijn. Dat is even een klusje, maar dan heb je ook wat. 

Ik kan me herinneren dat je destijds (in de donkere jaren '90) hetzelfde had met WordPerfect (4.2 en 5.1, weet u nog, met "onder water kijken"). Ook die spellingscontrole kende vele woorden en spellingsvarianten niet die ik nodig had in mijn scriptie over Jan Engelman en de literaire kritiek.

Om er geen last meer van te hebben voegde ik ze toe aan het woordenboek van WP. Uit dit eigen supplement dat toen geleidelijk aan ontstond heb ik na afronding bovenstaand lyrisch alfabet samengesteld, als een soort cadavre exquis, met de willekeur van het alfabet en van mijn toevoegingen van niet-herkende woorden aan het woordenboek. 

Het mooiste vind ik de laatste regel, die, als ik me goed herinner, steunt op woorden uit een recensie van E. du Perron.